Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
på bygge- og anleggsplasser

Kurs om byggherreforskriften generelt, og for SHA Koordinator rollen spesielt

NB! Ny forskrift trer i kraft fra 1. januar 2021.

Åpne eller bedriftsinterne kurs gjennomføres enten som 2 dagers kurs (modul 1 og modul 2), eller som et 4 dagers kurs om dette er ønskelig. Dette tilpasses behov og ønsker. Kurset over 4 dager er en koordinatorskole som inkluderer modul 1 og modul 2, men er mer omfattende innen alle tema, og utvidet med mer inngående og kvalifiserende opplæring innen systematisk forbedringsarbeid. Som blant annet de komplekse organisatoriske utfordringene knyttet til prosesser som avviksbehandling, samt risikovurderinger (f.eks. sikker jobb analyse - SJA). Kurset(ene) gjennomføres på et nivå som forutsetter bransjerettet formell utdanning og erfaring. Herunder også kunnskap om arbeidsmiljølovgivningen og HMS.

NB! Egen spesialtilpasset Modul 2 for entreprenører, byggmestere - utførende virksomheter.


Er du byggherre?

Eller skal du ha en av de rollene som forskriften oppstiller som pliktsubjekt?
I så fall er dette kurset svært viktig og relevant for deg.


Hold deg oppdatert med kurs, foredrag og kvalifisert rådgiving!

Illustrasjon

Du får en praktisk rettet opplæring, basert på byggherreforskriften og øvrige relevante krav gitt gjennom arbeidsmiljølovgivningen. Kombinert med egen erfaring og tidligere opparbeidet kunnskap vil kurset styrke din posisjon og trygghet i rollen som SHA koordinator eller byggherrens representant, både i tråd med lovgivers intensjoner og krav, men også for best mulig oppnåelse av reell SHA effekt.

 • Innsikt og forståelse i rollens plikter, oppgaver, begrensninger og muligheter
 • Faglig trygghet til å utføre rollen i henhold til krav og forventninger
 • Bedre oversikt over potensielle risikoforhold og SHA relaterte fallgruver i både planlegging og utførelsesfasen av bygge- og anleggsprosjekter
 • Innsikt og opplæring i effektive metoder og verktøy i prosjektrettet SHA arbeid
 • Oversikt over sentrale lov- og forskriftskrav, og kontrollrutiner som ivaretar disse
 • Inngående kunnskap om SHA plan(legging)
 • Forskjeller og likheter mellom HMS og SHA. Hvem gjør hva,
  og hvorfor?
 • Innføring i effektive metoder for prekvalifisering av entreprenører m.m.
 • Kursbevis + tilgang til en betydelig mengde med nyttig informasjonsmateriell, som spesialtilpassede kompendier, sjekklister, skjemaer, maler, fagkronikker, veiledninger, forskrifter o.l.

Om Koordinatorskolen

Koordinatorskolen AS og KIBY AS har utdannet SHA koordinatorer over hele landet siden 2008.

Ta kontakt